Executeur

testament & overlijden
website 12

Wat is een executeur?

Na een overlijden dient de nalatenschap te worden afgewikkeld. Dit omvat alles wat iemand achterlaat, denk bijvoorbeeld aan de inboedel, schilderijen, auto, een woning, vermogen. Maar ook eventueel schulden zoals een hypotheek.

Een executeur wordt benoemd in een testament en is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Na aanvaarding van zijn benoeming maakt de notaris een verklaring van erfrecht en/of executele en kan de executeur beginnen met zijn werkzaamheden: de afwikkeling van de nalatenschap.

De in het testament benoemde executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap en zorgt ervoor dat de erfgenamen krijgen waar ze volgens het testament recht op hebben. De executeur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling en draagt – afhankelijk van de bevoegdheden – het te verdelen vermogen over aan de erfgenaam of erfgenamen.

Er zijn drie soorten executeurs:

De begrafenisexecuteur (één ster executeur) regelt enkel en uitsluitend de begrafenis of crematie.

De beheersexecuteur (twee sterren executeur) heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, zorgt voor de betalingen en informeert de erfgenamen. De verdeling van de nalatenschap valt niet onder zijn verantwoordelijkheid.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren executeur), heeft de bevoegdheid alles rondom de nalatenschap te regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, en mag daarnaast tevens de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

website 09
pexels-andrea-piacquadio-3791664

Wie wordt de executeur?

In principe kan iedereen worden aangewezen als executeur. Zo kiezen sommige mensen voor iemand die dicht bij hen staat, zoals een partner of kind. 

Wijst u een bekende aan als executeur, wees er dan van bewust dat er voldoende emotionele afstand dient te zijn tot de te nemen beslissingen. Een externe professionele executeur van NBZA heeft meer afstand. Dit betekent dat hij of zij de afhandeling zakelijk kan bekijken en de taken rationeler kan uitvoeren.

In uw testament legt u officieel vast wie de executeur wordt. Ook de rechten en plichten van de executeur worden hierin opgenomen. Uw wensen over de afwikkeling kunt u ook deels vast laten leggen. Het is verstandig om dit vooraf met de door u aangewezen executeur te bespreken.

pexels-brett-sayles-1000740

Wat zijn de voordelen van een executeur?

In beginsel zijn alle erfgenamen gezamenlijk bevoegd en verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Dat betekent dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles kan vertragen of in het ergste geval kan hij het proces stilleggen.

Het aanstellen van een professionele executeur kan zeker bij complexe nalatenschappen verstandig zijn om een executeur te benoemen, vooral ook wanneer er sprake is van verschil in zienswijze binnen de familie, of wanneer er sprake is van verre familieleden.

Wat zijn de taken van een executeur?

Bij wet is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de executeur inhouden. Ook worden deze beschreven in het testament. De taken houden onder andere in:

  • Opmaken boedelbeschrijving, deze wordt opgesteld om inzicht te krijgen in enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden.
  • De executeur heeft de plicht de erfgenamen regelmatig te informeren over de voortgang in de afhandeling van de nalatenschap.
  • Nalatenschap beheren. Tijdens de gehele afwikkeling beheert de executeur de nalatenschap. Wanneer er schulden zijn dan zal de executeur deze betalen. Wanneer er onvoldoende liquide middelen voorhanden zijn, mag de executeur zaken verkopen om de schulden te voldoen.
  • Na de voltooiing van zijn werkzaamheden maakt de executeur een overzicht van alle ontvangsten en alle uitgaven en daarnaast van zijn werkzaamheden. Dit verslag noemt men een “rekening en verantwoording”.
  • Als de executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder is mag hij ook zorgen voor de verdeling van de netto nalatenschap onder de erfgenamen.

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenaam?

Een executeur is verplicht om de erfgenamen te informeren wanneer hierom wordt gevraagd. En de executeur mag zonder toestemming van de erfgenamen alle beheerszaken regelen. Regelmatig contact met de erfgenamen draagt bij aan een snelle afwikkeling.

Wanneer er getwijfeld wordt door de erfgenamen aan de uitoefening van de taak als executeur, dan kan ontslag van de executeur worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen.

pexels-pixabay-45842

Wat is het verschil tussen een executeur en een levensexecuteur?

Een executeur heeft de taak om de nalatenschap van een overledene af te wikkelen en krijgt deze juridische bevoegdheid pas na het overlijden. Wanneer iemand bijvoorbeeld dement of ernstig ziek is, dan mag de executeur zijn taken niet uitoefenen. 

Een levensexecuteur mag dit op basis van het levenstestament wel. Een levensexecuteur handelt dus al tijdens het leven, een executeur wordt hiertoe pas bevoegd na het overlijden.

Bent u op zoek naar een professionele, betrokken executeur?

NBZA staat u graag bij. Naast onze werkzaamheden als executeur en levensexecuteur, helpen we u ook graag bij het opstellen van een levenstestament. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via onderstaande contactgegevens